گروه مهندسی پلیمر

_____________________________________

اسامی قبول شدگان در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

اخبار و اطلاعیه ها
۲۸ آبان ۱۴۰۱

درخشش نام جناب آقای دکتر گودرزی عضو هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر در میان پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا

اخبار و اطلاعیه ها
۲۸ آبان ۱۴۰۱

🛎 افتتاحیه هفته نانو بصورت حضوری و مجازی

اخبار و اطلاعیه ها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

🛎 مسابقه برجهای لیوانی با ساختار نانویی

اخبار و اطلاعیه ها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔔 کارگروه ترویجی فناوری نانو دانشگاه و انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان به مناسبت هفته نانو برگزار می کند.

اخبار و اطلاعیه ها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گلستان برگزار می کند:

اخبار و اطلاعیه ها
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

📣مدرسه بهاره فناوری نانو

🔔بخش اول: آشنایی با مفاهیم پایه و کاربرد های فناوری نانو


انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان برگزار می کند: 📢بازدید علمی از شرکت آق پروفیل

اخبار و اطلاعیه ها
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱


برگزاری هفتمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو در 22 اردیبشت 96 ، دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اخبار و اطلاعیه ها
۸ خرداد ۱۳۹۶
اسامی قبول شدگان در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

اخبار و اطلاعیه ها
۲۸ آبان ۱۴۰۱

درخشش نام جناب آقای دکتر گودرزی عضو هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر در میان پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا

اخبار و اطلاعیه ها
۲۸ آبان ۱۴۰۱

🛎 افتتاحیه هفته نانو بصورت حضوری و مجازی

اخبار و اطلاعیه ها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

🛎 مسابقه برجهای لیوانی با ساختار نانویی

اخبار و اطلاعیه ها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔔 کارگروه ترویجی فناوری نانو دانشگاه و انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان به مناسبت هفته نانو برگزار می کند.

اخبار و اطلاعیه ها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گلستان برگزار می کند:

اخبار و اطلاعیه ها
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

📣مدرسه بهاره فناوری نانو

🔔بخش اول: آشنایی با مفاهیم پایه و کاربرد های فناوری نانو


انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان برگزار می کند: 📢بازدید علمی از شرکت آق پروفیل

اخبار و اطلاعیه ها
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱


برگزاری هفتمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو در 22 اردیبشت 96 ، دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اخبار و اطلاعیه ها
۸ خرداد ۱۳۹۶