کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

تازه‌های کتابخانه

فهرست کتاب­‌هایی که به مخزن کتابخانه انتقال یافته‌اند

کتاب‌های خریداری‌شده، پس از انجام فرایند ثبت منابع و آماده‌سازی، به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (مخزن و امانت) انتقال داده خواهند شد.­


فهرست کتاب ها و پایان نامه هایی که از مهر 1399 تا آبان ماه 1400 به کتابخانه‌های دانشگاه انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب ها و پایان نامه هایی که از آبان 1398 تا شهریور ماه 1399 به کتابخانه‌های دانشگاه انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب ها و پایان نامه هایی که از 21 خرداد 1398 تا پایان مهر ماه 1398 به کتابخانه‌های دانشگاه انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب هایی که از ابتدای سال 1398 تا بیستم خرداد ماه 1398 به کتابخانه‌های دانشگاه انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب هایی که از دهم آبان ماه 1397 تا سیزدهم اسفند ماه 1397 به کتابخانه‌های دانشگاه انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از مردادماه 1397 تا دهم آبان ماه 1397 به کتابخانه‌های دانشگاه انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از 97/03/13 تا 97/04/31 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از 97/01/29 تا 97/03/12 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از 96/12/21 تا 97/01/28 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که در 20-96/12/01 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست پایان‌نامه‌هایی که آذر ماه تا اسفند ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که آذر ماه تا 25 بهمن ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که آبان ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که مهر ماه 1396 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد انتقال یافته‌اند از اینجا دریافت فرمایید.

 

تازه‌های خرید کتاب

تازه‌های خرید: کتاب‌هایی که پس از سفارش به کتابفروشی یا ناشر، تهیه و به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند.


فهرست کتاب‌هایی که از مهر 1398 تا مهر 1399 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که در فصل تابستان 1398 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت نمایید.


فهرست کتاب‌هایی که در فصل بهار 1398 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از آبان ماه تا اسفند ماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از مردادماه تا مهرماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که از سیزده خرداد ماه تا پایان تیرماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که اردیبهشت ماه تا دوازده خرداد ماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که فروردین ماه 1397 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌های حوزه روابط عمومی که 1396/12/26 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که اسفند ماه 1396 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.


فهرست کتاب‌هایی که در دی و بهمن ماه 1396 خریداری شده‌اند، از اینجا دریافت فرمایید.

 

فهرست کتاب‌های تهیه‌شده بر اساس درخواست‌ها و لیست سفارش نهایی خرید

درخواست‌های خرید منابع که از طریق گروه‌های آموزشی یا مراجعه‌کنندگان به دفتر کتابخانه ارسال می‌شوند، پس از کنترل و بررسی با مجموعه موجود، برای خرید و تهیه به کتابفروشی یا ناشر سفارش داده خواهند شد.

فهرست کتاب‌هایی که در پاییز 1397 سفارش خرید و تهیه آن‌ها انجام شده است، از اینجا دریافت فرمایید.


  • برچسب ها:
  • منابع کتابخانه
  • تازه‌های کتابخانه
  • دانشگاه گلستان
  • فهرست عنوان کتاب ها
تعداد بازدید: 2728