گروه نظارت و ارزیابی

معرفی اجمالی دفتر نظارت و ارزیابی

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

به طور کلی با توجه به نقش کلیدی و راهبردی کیفیت در توسعه آموزش عالی و جایگاه امر نظارت و ارزیابی در پیشبرد رسالت ها و ماموریت های نظام آموزش عالی٬ اهمیت دفتر نظارت٬ ارزیابی و تضمین کیفیت به عنوان متولی امر نظارت و ارزیابی در مراکز٬ موسسات و دانشگاه ها بیش ار پیش روشن می شود.  ارزیابی به عنوان مولفه اصلی نظارت٬ نقش به سزایی در شناخت وضعیت موجود و تصمیم گیری در راستای برنامه ریزی و اجرای فعالیت های دانشگاهی بر عهده دارد. ارزیابی در نهایت به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد کمی و کیفی است.
ارزیابی آموزش عالی روش عمده برای اجرای مسئولیت پذیری و همچنین به عنوان ابزار اساسی تضمین کیفیت است. تقویت تضمین کیفیت با استفاده از ارزیابی٬ منعکس کننده فرهنگ پاسخگویی در آموزش عالی است. یکی از شاخه های کلیدی نظام ارزیابی و عوامل موثر جدانشدنی مدیریت٬ ارزیابی عملکرد است که ضعف ها و تهدیدها٬ قوت و فرصت ها را برای بهبود و اصلاح روندها قطعی می سازد. برای همه سازمان ها ارزیابی عملکرد یک نقطه کلیدی و مهم محسوب می شود٬ زیرا نقش اساسی آن در اثربخشی سازمان ها بارها و بارها و بدون تردید٬ تایید شده است.
ارزیابی نهاد دانشگاه ها این امکان را فراهم می آورد که وضعیت دانشگاه ها و اختلال در کارکردهای آنها شناخته شوند. شناسایی موارد نامتعادل کمک می کند تا سیاست های آموزشی٬ پژوهشی و نهادی مناسب تری برای هدایت سیستم های دانشگاهی اتخاذ شوند. به این ترتیب شناسایی عملکرد دانشگاه ها شرط لازم برای بازسازی آنها در جهت ایجاد تغییرات مثبت عملکردی در کوتاه مدت و درازمدت است.


تعداد بازدید: 1634