گروه نظارت و ارزیابی

اعضای شورای نظارت و ارزیابی

دکتر علیرضا خواجه شاهکویی

دکترمحسن مظاهری تهرانی

دکتر منوچهر بابانژاد

دکتر حسین مومنی

دکتر غلامرضا خوش فر

دکتر کامل عبداله نژاد

دکتر آرش امینی

دکتر علی اکبر نجفی کانی

دکتر کیازند فصیحی

دکتر جعفر میرکتولی

دکتر مجید زیارت بان

دکتر هانیه شکی

دکتر یوسف استارمی


تعداد بازدید: 1865