حوزه ریاست

دانشگاه ها مهمترین بستر اجرای اهداف و چشم انداز علمی استان

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ دکتر خواجه شاهکوهی سرپرست دانشگاه گلستان در نشست کارگروه اجرایی سند چشم انداز آموزش عالی استان با تبیین نقش آموزش عالی استان در تحقق برنامه های آموزشی چشم انداز استان گلستان افزود: اجرای چشم انداز توسعه استان با استفاده از ظرفیت های آموزش عالی و توجه به تفاوت ماهیت دانشگاه ها عملی می گردد.

وی ضرورت هماهنگی و انسجام دانشگاه های استان اعم از دولتی، آزاد، پیام نور و علمی کاربردی را ضمانت اجرایی مصوبات چشم انداز و ماموریت های استانی دانست و افزود: ارتباط با مراکز صنعتی با همکاری و کمک مراکز علم و فناوری از مهمترین وظایف و تصمیمات کارگروه آموزش عالی در استان گلستان است.

در ادامه دکتر دنکوب مشاور طرح تدوین سند راهبردی استان با تشریح اهداف تشکیل کار گروه آموزش عالی استان افزود: چشم انداز و ماموریت های علمی استان باید بر اساس سطوح دانشگاهی به مرحله عملیاتی برسد وی انسجام و هماهنگی دانشگاه های استان را یک ضرورت دانست و افزود: استانداری با کمک مجموعه آموزش عالی متولی تحقق چشم انداز و ماموریت های توسعه استان است.

در ادامه دکتر رضایی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به جایگاه نامناسب و فقدان چشم انداز مطلوب آموزش عالی استان افزود: ارتقا و رشد جایگاه آموزش عالی استان با برنامه ریزی دقیق و منسجم امکان پذیر است.

دکتر عجم رئیس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان در ادامه با تاکید بر توجه به برنامه ریزی های ملی و  تفاوت وظایف دانشگاههای دولتی و آزاد افزود: آمایش آموزش عالی استان بدون متولی عملیاتی نخواهد شد و عدم انسجام ملی دانشگاه های دولتی و آزاد انجام هرگونه برنامه های استانی را با مشکل مواجه می کند و موازی کاری را به وجود می آورد.

دکتر رضایی معاون پارک علم و فناوری استان گلستان با اشاره با حضور هیات علمی توانمند و دانشجویان مستعد در استان گلستان گفت: در راستای ماموریت های جامع علمی کشور هدف پارک علم وفناوری تجاری سازی و تولید ثروت است اما کاربردی کردن تحقیقات از وظایف دانشگاه هاست وی پارک علم و فناوری را پل ارتباطی بین کسب و کار و دانشگاه دانست و افزود: پارک علم و فناوری از طریق محققین، شرکت های دانش بنیان، شرکت های فن آور و مراکز رشد دانشگاه ها اهداف علمی و تحقیقاتی را دنبال می کند.تعداد بازدید: 111