وجیهه جلائیان بخشنده

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

دکتری ()

جامعه شناسی - بررسی مسائل اجتماعی ایران
ارتباط

رزومه

   CV