سعید ابوالقاسمی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
ارتباط

رزومه

   CV