محمد رحیم زاده

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
ارتباط

 
رزومه

   CV