قربان جلال

مربی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی حقوق و الهیات
ارتباط

رزومه