دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سایت عمومی

 

سایت عمومی دارای فضایی تقریبأ 50متر مربع مجهز به سیستم های کامپیوتری با مشخصات مناسب برای استفاده دانشجویان در نظر گرفته شده است.

 


تعداد بازدید: 2108