دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول امور دانشجویی دانشکده

نام ونام خانوادگی: عبدالله غیجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

سمت: مسئول امور دانشجویی دانشکده

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 105

پست الکترونیکی:


تعداد بازدید: 2318