دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول امور فرهنگی دانشکده

نام ونام خانوادگی: علی نظری کتولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - تحول اداری

سمت: مسئول امور فرهنگی دانشکده

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 109

پست الکترونیکی:a.nazary@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 2295