گروه آموزشی زمین شناسی

قبولي برخي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد

پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

برخي از دانشجويان كارشناسي گروه زمين شناسي دانشگاه گلستان در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدند كه شامل:

1) خانم كيانا حبيبي             چينه نگاري و ديرينه شناسي دانشگاه تهران

2) خانم زهرا قپاني              آب شناسي  دانشگاه صنعتي شاهرود

3) خانم صبورا رجبلو             زيست محيطي دانشگاه گلستان

4) خانم نغمه فدوري            چينه نگاري و ديرينه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

5) خانم شقايق رهنما          زيست محيطي دانشگاه شيراز

 

اساتيد و كارمندان گروه زمين شناسي دانشگاه گلستان ضمن تبريك خدمت دانشجويان پذيرفته شده، آرزوي موفقيت هاي روزافزون براي شما دارد.


  • برچسب ها:
  • كارشناسي ارشد
تعداد بازدید: 517