معاونت دانشجویی و فرهنگی

شورای انضباطی تجدید نظر:

کارشناس شورا:

نام و نام خانودگی:مریم کدایی

مدرک تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

ایمیل:m.kadaei@gu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی 313


تعداد بازدید: 323