معاونت دانشجویی و فرهنگی

جلسه با بازیکنان تیم هندبال دانشجویان دختر جهت آماده سازی و حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

 


تعداد بازدید: 606