معاونت دانشجویی و فرهنگی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی : صفیه کاظمی

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

شماره تماس: 32303991  - 38733000

پست الکترونیکی: s.kazemi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 1938