مدیریت امور تربیت بدنی

برنامه زمانبندی تمرینات فوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر:

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

برنامه زمانبندی تمرینات فوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر

رشته ورزشی

زمان

مکان

روز

ساعت

بسکتبال

شنبه و دوشنبه

19/30-18

سالن کوثر، بهشت بیستم، خوابگاه حضرت زینب

والیبال

یکشنبه

چهارشنبه

19/30-18 و 19/30-21

19/30-18

سالن کوثر، بهشت بیستم، خوابگاه حضرت زینب

فوتسال

شنبه و سه شنبه

21-19/30

سالن کوثر، بهشت بیستم، خوابگاه حضرت زینب

هندبال

یکشنبه

سه شنبه

18-16/30

19/30-18

سالن کوثر، بهشت بیستم، خوابگاه حضرت زینب

آمادگی جسمانی

یکشنبه و سه شنبه

20-19

سالن کوثر، بهشت بیستم، خوابگاه حضرت زینب

بدمینتون

دوشنبه و چهارشنبه

21-19/30

سالن کوثر، بهشت بیستم، خوابگاه حضرت زینب

تکواندو

شنبه و دوشنبه

19-17/30

سالن تختی، خیابان پنج آذر

کاراته

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

18/30-17/15

باشگاه شین تو، خیابان خمینی، آفتاب 18، شیرکش 3


تعداد بازدید: 568