مدیریت امور تربیت بدنی

فضاهای ورزشی موجود و در حال احداث دانشگاه:

         اتاق تندرستی دانشگاه 

     

 


تعداد بازدید: 1175