مدیریت امور تربیت بدنی

کارشناسان

                          

نام و نام خانوادگی: سیدجعفر درازگیسو                         نام و نام خانوادگی: مریم ذوقی

رشته تحصیلی: تاریخ                                                  رشته تحصیلی: مدیریت ورزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی                                         مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

ایمیل: j.derazgiso@gu.ac.ir                                         ایمیل: m.zoghi@gu.ac.ir

تلفن تماس: 38737320                                                تلفن تماس: 38737320

                                                                       


تعداد بازدید: 1818