گروه نظارت و ارزیابی

فرم ها

فرم درخواست ارزیابی درونی

صورتجلسه طرح ارزیابی درونی

کاربرگ ب - ارزیابی کیفیت تدریس توسط مدیر گروه با لحاظ نمودن نظرات اعضای گروه (جهت ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت)

کاربرگ ج - ارزیابی کیفیت تدریس توسط رئیس دانشکده (جهت ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت)

فرم ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی (جهت ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت)

فرم  ارزیابی حضور فعال و  تمام وقت اعضای هیات علمی (جهت ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت)

فرم نظرخواهی از اساتید در رابطه با مدیران ستادی دانشگاه

فرم نظرخواهی از اساتید در رابطه با معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ها

فرم نظرخواهی از اساتید در رابطه با روسای دانشکده ها

فرم نظرخواهی از اساتید در رابطه با معاونان دانشگاه

فرم ارزیابی مدیران گروه از دید دانشجویان

فرم ارزیابی مدیران گروه از دید همکاران گروه

فرم خودارزیابی مدیران گروه

فرم نظرخواهی از دانشجویان در رابطه با اساتید برای هر درس در هر نیمسال

 

فرم های ارزیابی کارکنان:

دستورالعمل اجرائی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه جامع گلستان

فرم شماره  (1) ارزیابی مدیران میانی

فرم شماره  (2) ارزیابی مدیران پایه

فرم شماره (3)  ارزیابی کارشناسان

فرم شماره (4) ارزیابی کارکنان


تعداد بازدید: 9342