گروه نظارت و ارزیابی

معرفی کارشناس

نام و نام خانوادگی: ملیحه مقصودلوباباخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

آدرس پست الکترونیکی دفتر: m.mbabakhani@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 1934