گروه نظارت و ارزیابی

معرفی ارزیابی درونی

مفهوم ارزیابی درونی

فرایندی که در طی آن عناصر یک نظام به صورت خودآگاه اقدام به ارزیابی مجموعه ی عناصر، فرایندها و پیامدهای موجود در نظام خود می کنند فرایند ارزیابی درونی اطلاق می شود.

اهداف ارزیابی درونی

بطور بسیار خلاصه هدف از ارزیابی درونی آگاهی از وضعیت موجود برای بهبود وضعیت گروه آموزشی می باشد.

فواید ارزیابی درونی

1- شناسایی نقاط ضعف و قوت گروه آموزشی توسط اعضای هیات علمی

2- تلاش اعضای هیات علمی در جهت رفع نقاط ضعف گروه آموزشی

3- استفاده از تجارب دیگر

4- فرصت ابراز نظر


تعداد بازدید: 3039