گروه نظارت و ارزیابی

معرفی دفتر

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در اسفند ماه سال 1389 بر اساس آئین نامه وزارتی تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی و دستور ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر قربانی تشکیل گردید و خانم دکتر مهناز اقدسی بعنوان اولین مدیر دفتر منصوب شد. در حال حاضر جناب آقای دکتر کامل عبداله نژاد مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه می باشند.

 

وظایف دفتر نظارت و ارزیابی

1- نظرسنجی از دانشجویان جهت ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در پایان هر ترم و ارسال نتایج حاصل به اعضای هیات علمی

2- نظرسنجی از اعضای هیات علمی از عملکرد مدیران گروه های آموزشی

3- بررسی و ارزیابی پرونده های تمدید قرارداد پیمانی، ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

4- هماهنگی و پیگیری اجرای طرح ارزیابی درونی بخش ها

5- اجرای طرح های ارزیابی و نظارتی مورد نیاز دانشگاه


تعداد بازدید: 1941