گروه نظارت و ارزیابی

معرفی رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: کامل عبداله نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: آمار

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


تعداد بازدید: 2315