حوزه ریاست

رئیس دفتر حوزه ریاست

 

نام و نام خانوادگی: سمیه حاجی نجفی

سمت: رئیس دفتر حوزه ریاست

تلفن: 32254162 و 32301000-017

پست الکترونیک: s.hajinajafi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 931