حوزه ریاست

مسئول دفتر رئیس

نام و نام خانوادگی: علی اصغر هزارجریبی

سمت: مسئول دفتر رئیس

تلفن: 01732254160

پست الکترونیک: aa.hezar@gu.ac.ir  

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 1805