حوزه ریاست

مسئول دفتر رئیس

نام و نام خانوادگی: علی اصغر هزارجریبی

سمت: مسئول دفتر رئیس

تلفن: 01732254160

پست الکترونیک: aa.hezar@gu.ac.ir  

 

نام و نام خانوادگی: مجید مهری

سمت: مسئول دفتر رئیس

تلفن:  01738731000 - 01732254160

پست الکترونیک: m.mehri@gu.ac.ir  

 

نام و نام خانوادگی: سمیه حاجی نجفی

سمت: مسئول دفتر رئیس

تلفن: 01732254160

پست الکترونیک:

 


تعداد بازدید: 1580