حوزه ریاست

مسئول دفتر رئیس

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی محمودی

سمت: مسئول دفتر رئیس

تلفن: 32254160 و 32301000-017

پست الکترونیک: m.mahmoodi@gu.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: زینب سلامت

سمت: مسئول دفتر رئیس

تلفن: 32254160 و 32301000-017

پست الکترونیک:z.salamat@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 886