حوزه ریاست

مشخصات و سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی

       
     
   
 

مشخصات:

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی

سمت فعلی: رئیس دانشگاه و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا

رتبه علمی: دانشیار 

تلفن تماس:32254160 و 38731000 -017

 

 

 

 


تعداد بازدید: 4753