دانشکده علوم انسانی

تغییر شماره های دانشکده

سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند شماره های تماس با رئیس، معاون آموزشی و کارشناسان آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به صورت ذیل تغییر یافته است.

رئیس دانشکده

دکتر حاج زاده

017-38737000

معاون آموزشی دانشکده

دکتر شهرازی

017-38737010

مسئول دفتر

خانم ایزد

017-38737000

کارشناس آموزش

خانم مهاجر

017-38737070

کارشناس آموزش

خانم طاهری

017-38737020

کارشناس آموزش

خانم کارگر

017-32254262

کارشناس آموزش

آقای امیدیان

017-32229082


تعداد بازدید: 78