معاونت اداری، مالی و عمرانی

معاون اداری، مالی و عمرانی

017

سوابق اجرایی:

 •  معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه (94-92)(96 تاکنون)
 • معاون دانشجویی دانشگاه (91-90)
 •  رئیس دانشکده علوم(96-95)
 •  معاون آموزشی دانشکده علوم (90-88)
 • مدیر امور دانشجویی دانشگاه (83-81)
 • مدیر گروه ریاضی و آمار (80-76)

 

شماره تماس : 32303990-017

 
 

سوابق علمی: 

 • نام و نام خانوادگی: منوچهر بابانژاد
 • رشته تحصیلی: آمار - گرایش استنباط - مدلهای ساختاری
 • عضو گروه آمار-دانشکده علوم
 •  مرتبه علمی: دانشیار - پایه 28
 • سمت: معاون اداری،مالی و عمرانی
 • آدرس پست الکترونیک:m.babanezhad@gu.ac.ir 

 


تعداد بازدید: 2588