معاونت اداری، مالی و عمرانی

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین فروشگاه لوازم خانگی دوو با دانشگاه

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

به منظور ارائه خدمات رفاهی به کارمندان محترم و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، تفاهم نامه ای با  فروشگاه لوازم خانگی دوو با شرایط ذیل منعقد گردیده است.

ماده1) موضوع تفاهم نامه:

فروش اقساط لوازم خانگی به کارکنان دانشگاه گلستان می باشد.

ماده2) تعهدات فروشگاه:

2-1 برای خرید کالای ایرانی 30%پیش پرداخت و اقساط 9 ماهه و کارمزد ماهیانه 2% می باشد.

2-2 برای خرید کالای خارجی 40% پیش پرداخت و اقساط 9 ماهه و کارمزد ماهیانه 2% می باشد.

3-2 فروش کالا برای کارکنان دانشگاه به شرط داشتن حواله با امضاء و مهر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه می‌باشد.

4-2 فروشگاه می بایست اصل فاکتور فروش کالا و حواله های دریافتی با مبلغ مندرج در آن را تا تاریخ دهم هر ماه جهت کسر از حقوق خریداران بصورت کتبی به امور مالی دانشگاه ارسال نماید .

5-2 سقف مبلغ خرید برای معرفی شدگان از سوی دانشگاه تعین می‌گردد.

ماده3) مدت اجرای تفاهم نامه :

 این تفاهم نامه از تاریخ تنظیم قرار داد به مدت 2 سال شمسی مجری و معتبر می باشد از تاریخ 15/03/1400 الی 15/03/1402 و در صورت رضایت طرفین از نحوه ارائه خدمات و رعایت تعهدات سابق قابل تمدید برای سالهای بعد با شرایط قبلی یا شرایط جدید می باشد.

ماده 4) شرایط تفاهم نامه:

1-4 اطلاع رسانی به اعضای حقیقی و حقوقی دانشگاه جهت استفاده از تسهیلات بوجود آمده در فروشگاه دوو

2-4 حداکثر مدت باز پرداخت بهای کالای خریداری شده 9 ماه از تاریخ فاکتور فروش می باشد و باز پرداخت اقساط بصورت کسر از حقوق پرسنل توسط دانشگاه گلستان صورت می پذیرد.

3-4 هیچگونه کارمزدی جداگانه به مبلغ جمع فاکتور علاوه بر کارمزد بند 2-1 و 2-2 ماده 2 جهت اقساط اضافه نمی گردد.

4-4 سقف میزان خرید برای  پرسنل توسط امور مالی شرکت با توجه به فرم پیوست و اصل امضا مدیر اداری و پشتیبانی و ممهور به مهر دانشگاه  تعیین می گردد.

 

 

 

A4.JPG

 

5-4 فروشگاه موظف است بهای کالاهای خود را بر اساس قیمت مصوب شرکت ارائه و هرگونه افزایش قیمت تحت هر عنوان قابل قبول نخواهد بود.

6-4 فروشگاه کالاهای عرضه شده خود را با تنظیم ضمانت نامه تحویل می نماید و مسئولیت کیفیت و سلامت آنرا بعهد می گیرد.

تبصره یک : در صورت تمایل و درخواست مشتری مبنی بر دریافت و خرید کالاهای بدون گارانتی جهت تنزیل قیمت تمام شده مسئولیتی متوجه فروشگاه نسبت به کیفیت و سلامت آن نخواهد بود.

7-4  خرید کالا از طرف اول از طرق  فرم پیوست این تفاهم نامه و با معرفی این دانشگاه صورت می گیرد و هرگونه خریدخارج از چارچوب معرفی نامه دانشگاه یاخارج ازاین تفاهم نامه مشمول تعهدات طرف دومنمی شود. 

8-4 فروشگاه بایستی اصل فرم فاکتور فروش کالا با مبلغ مندرج در آن را جهت کسر از حقوق کارمندان
 ( خریدار) حداکثر تا دهم هر ماه بصورت کتبی به امور مالی دانشگاه ارسال نماید.

9-4 دانشگاه در هر ماه بصورت اقساط مساوی بدهی پرسنل را از حقوق آنان کسر و به شماره حساب 3130076261 و شماره شبا 620180000000003130076261 IR نزد بانک تجارت به نام بهرام عجمی معرفی شده از طرف اول واریز می نماید.

10-4 با توجه به معرفی کارمند توسط دانشگاه ، فروشگاه مجاز به اخذ ضمانت از شخص یا اشخاص ثالث در خصوص مورد نمی‌باشد.

تبصره دو : معرفی نامه دانشگاه برای کارمند در واقع ضمانت نامه جهت پرداخت اقساط نامبرده محسوب
می شودکه بدیهی است این ضمانت تا پایان تعهدات کارمند و تسویه حساب نهایی بعهده دانشگاه می باشد.

ماده1) موضوع تفاهم نامه:

فروش اقساط لوازم خانگی به کارکنان دانشگاه گلستان می باشد.

ماده2) تعهدات فروشگاه:

2-1 برای خرید کالای ایرانی 30%پیش پرداخت و اقساط 9 ماهه و کارمزد ماهیانه 2% می باشد.

2-2 برای خرید کالای خارجی 40% پیش پرداخت و اقساط 9 ماهه و کارمزد ماهیانه 2% می باشد.

3-2 فروش کالا برای کارکنان دانشگاه به شرط داشتن حواله با امضاء و مهر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه می‌باشد.

4-2 فروشگاه می بایست اصل فاکتور فروش کالا و حواله های دریافتی با مبلغ مندرج در آن را تا تاریخ دهم هر ماه جهت کسر از حقوق خریداران بصورت کتبی به امور مالی دانشگاه ارسال نماید .

5-2 سقف مبلغ خرید برای معرفی شدگان از سوی دانشگاه تعین می‌گردد.

ماده3) مدت اجرای تفاهم نامه :

 این تفاهم نامه از تاریخ تنظیم قرار داد به مدت 2 سال شمسی مجری و معتبر می باشد از تاریخ 15/03/1400 الی 15/03/1402 و در صورت رضایت طرفین از نحوه ارائه خدمات و رعایت تعهدات سابق قابل تمدید برای سالهای بعد با شرایط قبلی یا شرایط جدید می باشد.

ماده 4) شرایط تفاهم نامه:

1-4 اطلاع رسانی به اعضای حقیقی و حقوقی دانشگاه جهت استفاده از تسهیلات بوجود آمده در فروشگاه دوو

2-4 حداکثر مدت باز پرداخت بهای کالای خریداری شده 9 ماه از تاریخ فاکتور فروش می باشد و باز پرداخت اقساط بصورت کسر از حقوق پرسنل توسط دانشگاه گلستان صورت می پذیرد.

3-4 هیچگونه کارمزدی جداگانه به مبلغ جمع فاکتور علاوه بر کارمزد بند 2-1 و 2-2 ماده 2 جهت اقساط اضافه نمی گردد.

4-4 سقف میزان خرید برای  پرسنل توسط امور مالی شرکت با توجه به فرم پیوست و اصل امضا مدیر اداری و پشتیبانی و ممهور به مهر دانشگاه  تعیین می گردد.

5-4 فروشگاه موظف است بهای کالاهای خود را بر اساس قیمت مصوب شرکت ارائه و هرگونه افزایش قیمت تحت هر عنوان قابل قبول نخواهد بود.

6-4 فروشگاه کالاهای عرضه شده خود را با تنظیم ضمانت نامه تحویل می نماید و مسئولیت کیفیت و سلامت آنرا بعهد می گیرد.

تبصره یک : در صورت تمایل و درخواست مشتری مبنی بر دریافت و خرید کالاهای بدون گارانتی جهت تنزیل قیمت تمام شده مسئولیتی متوجه فروشگاه نسبت به کیفیت و سلامت آن نخواهد بود.

7-4  خرید کالا از طرف اول از طریق  فرم این تفاهم نامه و با معرفی این دانشگاه صورت می گیرد و هرگونه خریدخارج از چارچوب معرفی نامه دانشگاه یاخارج ازاین تفاهم نامه مشمول تعهدات طرف دومنمی شود. 

8-4 فروشگاه بایستی اصل فرم فاکتور فروش کالا با مبلغ مندرج در آن را جهت کسر از حقوق کارمندان
 ( خریدار) حداکثر تا دهم هر ماه بصورت کتبی به امور مالی دانشگاه ارسال نماید.

9-4 با توجه به معرفی کارمند توسط دانشگاه ، فروشگاه مجاز به اخذ ضمانت از شخص یا اشخاص ثالث در خصوص مورد نمی‌باشد.

تبصره دو : معرفی نامه دانشگاه برای کارمند در واقع ضمانت نامه جهت پرداخت اقساط نامبرده محسوب
می شودکه بدیهی است این ضمانت تا پایان تعهدات کارمند و تسویه حساب نهایی بعهده دانشگاه می باشد.

آدرس : گرگان – خیابان سرخواجه – جنب سرخواجه 3 ، تلفن دفتر فروش: 32250860 همراه 09113713684


  • برچسب ها:
  • تفاهم نامه
  • رفاهی
  • فرم
تعداد بازدید: 775