معاونت اداری، مالی و عمرانی

پروژه مسجد در سایت پردیس جدید

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه مسجد در سایت پردیس جدید دانشگاه 

مساحت

  600 متر مربع

تاریخ شروع

تیرماه 1397

تاریخ بهره برداری

مهر ماه 1398


تعداد بازدید: 620