طه کوهرخی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی فیزیک
ارتباط

رزومه