مرتضی سنگدوینی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی تربیت بدنی

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۷)

تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

گیلان - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۵)

تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

گیلان - ایران

ارتباط

رزومه