صغری نوده

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

دکتری (۱۳۹۶)

زبان - ادبیات انگلیسی

دانشگاه شیراز - ایران

ارتباط

رزومه