محمد فرخ زاد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی معماری

کارشناسی ارشد پیوسته (۱۳۸۱)

معماری - معماری

شهید بهشتی - ایران

دکتری (۱۳۸۷)

معماری - معماری

شهید بهشتی - ایران

ارتباط

  32254163 - 017
 
رزومه

   CV
  • فرخ‌زاد، محمد؛ مدیری دوم، ایمان، کنکاشی در اصول طراحی فضاهای باز با توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران ، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی ، (1393) ، سال 4 ، 81-95
  • حيدري، علي‌اکبر؛ فرخ‌زاد، محمد، تاريخچة تحليلي معبد آناهيتا کنگاور ، رهپویه هنر ، (1390) ، سال سوم ، 63-76
  • 1- حيدري، علي‌اکبر؛ فرخ‌زاد، محمد، سازه‌هاي هواي فشرده يا سازه‌هاي بادي ، مجله علمي-پژوهشي نامه معماري و شهرسازي ، (1299) ، 6 ، 67-87
  • 2- طبيبي، مظاهر؛ قراگوزلو، عليرضا؛ ميرکتولي، جعفر؛ فرخ‌زاد، محمد، مدل‌سازي مکاني توسعه کالبدي شهري براساس توان زيست‌محيطي (مطالعه موردي: شهر گرگان) ، ساخت شهر ، (1299) ، 19 ، 38-45
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.