محمد مهاجر تبریزی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی صنایع

دکتری (۱۳۹۴)

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

صنعتی امیرکبیر - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۶)

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

شاهد - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۴)

مهندسی صنایع - تحلیل سیستمها

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV
  • Mohajer Tabrizi, Mohammad; Karimi, Behrooz; Mirhassani , Seyed Ali, A novel two-stage stochastic model for supply chain network design under uncertainty , Scientia Iranica , (2016) , 23 , 3046-3062
  • Mohajer Tabrizi, Mohammad; Karimi, Behrooz, Supply chain network design under uncertainty with new insights from contracts , J. Zhejiang Univ. - Sci. C , (2014) , 15 , 1106–1122
  • Salmasnia, Ali; Baradaran kazemzadeh, Reza , Mohajer Tabrizi, Mohammad , A novel approach for optimization of correlated multiple responses based on desirability function and fuzzy logics , Neurocomputing , (2012) , 91 , 56-66
  • Mohajer Tabrizi, Mohammad ; Navidi, Hamidreza ; Salmasnia, Ali ; Mohebbi, Cyrus , Coordinating Manufacturer and Retailer using a Novel Robust Discount Scheme , International Journal of Applied Decision Sciences , (2012) , 5 , 253-271
  • Bashiri, Mahdi and MohajerTabrizi, Mohammad , Supply Chain Design: A Holistic Approach , Expert Systems With Applications , (2010) , 37 , 688-639
  • مهاجر تبریزی، محمد؛ خوجه، زهرا؛ درویش محمدی، طوبیٰ، طراحی شبکه توزیع دارو با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو سطحی و کدینگ مبتنی بر اولویت (مطالعه موردی: شرکت پخش سراسری آدوراطب) ، مدیریت تولید و عملیات ، (1299) ، ،
    توزیع دارو علاوه بر تاثیر ذاتی آن بر حوزه سلامت، دارای جنبه مطالعات اقتصادی نیز هست. به این معنا که ‌یکی از تصمیمات استراتژیک پیش روی شرکت‌های پخش دارویی عبارت است از طراحی زنجیره تامین دارو به نحوی که با کمترین هزینه بهترین پوشش‌دهی و عملکرد را داشته باشند. بدین منظور در این پژوهش، مدلی بر پایه کمینه سازی هزینه توزیع و هزینه احداث و مبتنی بر فرضیات نزدیک به قواعد حاکم بر زنجیره تامین دارویی کشور توسعه داده شده است. به دلیل پیچیدگی حاصل از مدل و نیز بالا بودن ابعاد مساله در شرایط واقعی، با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک دو سطحی و ترکیب آن با کدینگ مبتنی بر اولویت و نیز روش‌های خوشه بندی به حل مدل پرداخته شد. به منظور بهینه‌سازی عملکرد الگوریتم از تنظیم پارامترها به روش تاگوچی استفاده شده است. برای بررسی کارایی مدل در عمل، یک مطالعه موردی بر روی شرکت پخش دارویی آدوراطب پیاده سازی شد. برای شرکت مورد مطالعه، شبکه توزیع مناسب و نیز الگوی توزیع بهینه داروها مشخص و از منظر هزینه با وضع موجود این شرکت مقایسه شده است. مکانیابی بهینه توصیه شده نسبت به وضع موجود حکایت از کاهش چشم‌گیر سطح هزینه‌ها را دارد.
  • الیاهو موشه گلدرت، رابرت فاکس (نویسندگان ) سید عباس حسینی جو، محمد مهاجر تبریزی (مترجمین)، مسابقه: طراحی و پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر در کارخانجات به کمک سیستم لجستیکی تولید همگام ، ، (1400/12/1) ، ، 200
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.