سیدمحمد فاطمی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی
ارتباط

رزومه