مصیب عباسی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی حقوق و الهیات
ارتباط

رزومه