بهزاد پورقریب

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
ارتباط

رزومه

   CV
  • بهزاد پورقریب، تحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمان هنرمندی از جهان شناور نوشته کازئو ایشیگورو بر اساس الگوی پیتر چایلدز- ، دوفصلنامه علمی و پژوهشی روایت شناسی - دانشگاه تربیت مدرس ، (1400) ، ،
  • عبدالباقی رضایی تالار پشتی 1 فهیمه حکم آبادی 2 بهزاد پورقریب ، مطالعه مفاهیم فرا واقعیت و وانمایی در رمان برفک اثر دان دلیلو- ، مجله نقد زبان و ادبیات خارجی - دانشگاه شهید بهشتی ، (1398) ، ، ۱۶۵-۱۸۶
  • خوانش رمان گهواره ی گربه اثر کرت وانه گت از منظر تَراواقع گرایی) ۱-بهزاد پورقریب ۲-همتا مهدوی نتاج ۳-عبدالباقی رضایی، تراواقع‌گرایی: شیوه‌ای نو در روایت داستان (جهان، ملعبه ی بشر: خوانش رمان گهواره ی گربه اثر کرت وانه گت از منظر تَراواقع گرایی) ، دو فصلنامه روایت‌شناسی ، (1398) ، ،
  • ۱-بهزاد پورقریب ۲-همتا مهدوی نتاج ۳-عبدالباقی رضایی، تراواقع‌گرایی: شیوه‌ای نو در روایت داستان (جهان، ملعبه ی بشر: خوانش رمان گهواره ی گربه اثر کرت وانه گت از منظر تَراواقع گرایی) ، دو فصلنامه روایت‌شناسی ، (1398) ، 3 ، 49-69
  • پورقریب بهزاد، نقد فمنیستی بوم گرای رمان جای خالی سلوچ ، ادبیات پارسی معاصر ، (1397) ، 2 ، 1-18
  • پورقریب بهزاد، ویرجینیا وولف و ذهن ، ، (نامشخص) ، ، ۳۲۰
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.