عبدالمجید نورتقانی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی معماری
ارتباط

 
رزومه

   CV