عیسی نیازی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی مدیریت
ارتباط

رزومه