بهمن باینگانی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

دکتری (۱۳۹۳)

جامعه شناسی - نظری-فرهنگی

تهران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۸)

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۵)

علوم اجتماعی - پژوهشگری

گیلان - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
  • Irandoost,Seyed Fahim; Bayangani, Bahman; Dehdari,Tahereh; Yousefi Lebni, Javad; Babasfari, Nafe, Exploring the Causes of Obesity Among Adults in the Kurdish Regions of Iran: A Qualitative Stud , International Quarterly of Community Health Education , (2642) , ,
  • Gavili, Negin; Zandi, Moeid;Bayangani, Bahman, Investigating the Relationship between Social and Economic Capital with Cultural Products Consumption among Students , Quarterly Sociological studies of youth , (2021) , ,
  • باینگانی، بهمن، تبیین رئالیستی بسترها و مکانیسم‌های میانجی در شکل گیری آسیب‌های اجتماعی(مورد مطالعه: ناحیه نایسر سنندج) ، مطالعات جامعه شناختی ، (1399) ، - ، 110-77
  • سبزعلیان، امیر؛ کفاشی، مجید؛ باینگانی؛ بهمن، سالمندی مشقت بار: پیامد سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی شهرستان بدره ، رفاه اجتماعی ، (1399) ، 20 ، 355-313
  • بایزیدی، قادر؛ فرجی، کیانوش؛ باینگانی، بهمن، بررسی حضور طبیعت در آثار شاخص معماری دوره پهلوی اول بر اساس روش تبارشناسی فوکو ، اندیشه معماری ، (1399) ، 4 ، 167-184
  • محمدی، جمال؛ باینگانی، بهمن، تحلیل جامعه شناختی مصرف سلامت(مطالعۀ مراجعان پزشکی شهر سنندج) ، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، (1398) ، 15 ، 251-277
  • احمدی، سینا؛ باینگانی، بهمن و ایراندوست، فهیم، بررسی نقش دیپلماسی شهری در مدیریت شهرها، با تاکید بر اخلاق و تعاملات فرهنگی ، همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی ، (1399/اسفند) ، ،
  • باینگانی، بهمن، خانواده و کرونا در کشاکش گفتمان ها(مطالعۀ شیوه های بازنمایی در اینترنت) ، همایش خانواده و زنان در دوران کرونا ، (1399/اسفند) ، ،
  • باینگانی، بهمن، واکاوی جامعه شناختی تاثیر تجارت مرزی بر امنیت فرهنگی ، همایش علمی-پژوهشی مرز؛ مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی ، (1399/آذر) ، ،
  • کریستوفر فالزن ، فوکو و گفتگوی اجتماعی ، ، (1399/7/29) ، ، 206
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.