دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

کارپردازی

نام ونام خانوادگی: مهدی زنگانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: کارپرداز دانشکده

 

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 108

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی:m.zanganeh@gu.ac.ir   


تعداد بازدید: 2317