دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

کارشناسان آموزش

نام ونام خانوادگی: هاجر کریمی گورجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

سمت: کارشناس آموزش

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 112

پست الکترونیکی: h. karimi@gu.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی: زهرا اسدی آلوستانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات معارف اسلامی- گرایش اخلاق

سمت: کارشناس آموزش

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 111

پست الکترونیکی: z.asadi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 2778