دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه

نام ونام خانوادگی: صدیقه اشرفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی

سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست و  دبیرخانه 

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 102

فاکس:6-6235-3426-017    تلفن گویا داخلی 6

پست الکترونیکی: s.ashrafi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 2247