دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

فرم های کارشناسی ارشد

 • روند ثبت و تصویب پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم پیشنهاده پایان نامه (پروپوزال)..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 2 (گزارش پیشرفت پایان نامه) ..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 3 (آمادگی دفاع از پایان نامه)..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 4 (داوری پایان نامه) ..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 5 (درخواست برگزاری جلسه دفاع) ..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 6 (درخواست تمدید سنوات) ..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 7 (ارزشیابی پایان نامه)..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 8 (صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد)..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 9 (مجوز انتشار پایان نامه)..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 10 (تحویل نسخه های چاپ شده) ..[ Word ] - [ PDF ]
 • فرم شماره 11 - ارزيابي كيفي جلسه دفاع ..[ Word ] - [ PDF ]

 


تعداد بازدید: 1343