دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول انفورماتیک

نام ونام خانوادگی: محمد مهدی علی آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی نرم افزار

سمت: مسئول انفورماتیک

تلفن : 6-6235-3426-017 داخلی 106

پست الکترونیکی: mm.aliabadi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 1575