دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

شماره های تماس دانشکده

 

 

 

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

شماره های تماس دانشگاه گلستان دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول

شماره تماس دانشکده          6-34266235-017  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دورنگار

1

دکتر علی اکبر دهنوخلجی

رئیس دانشکده

100

---

2

دکتر حسین کریمیان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

101

---

3

 صدیقه اشرفی

مسئول دفترحوزه ریاست و دبیرخانه

102

103

4

  عبدالله غیجی

مسئول امور دانشجویی و کتابخانه

105

---

5

محمد مهدی علی­ آبادی

مسئول انفورماتیک 

106

---

6

 مهدی زنگانه

کارپرداز

108

107

7

 علی نظری­ کتولی

مسئول امور فرهنگی و رابط تربیت بدنی

109

---

8

****

رابط حراست و مسئول امور عمومی

110

---

9

زهرا اسدی

کارشناس آموزش دانشکده

111

---

10

هاجر کریمی

کارشناس آموزش دانشکده

112

---

11

دکترمحمدصالح شفیعیان

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

114

---

12

دکتر قاسم بهلکه

مدیرگروه مهندسی شیمی

115

---

13

دکتر حسین کریمیان

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

116

---

14

دکتر نسیبه حاجیلری

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

118

---

15

دکترمحسن لشکربلوک

مدیرگروه مهندسی عمران

119

---

16

دکتر مرتضی زنگانه

عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران

120

---

17

دکترلادن عبادی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی نقشه برداری 

121

---

18 دکترامین باغانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی نقشه برداری 121 ---

19

مهندس عبدالمطلب رستگار

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

122

---

20

عظیم وسیع سری

خدمات

130

---

21

-

انتظامات

200

---

22

وجیهه جعفری

کارشناس آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها

01734236493

23

حسن قره ­خانی

انتظامات دانشکده علی­ آباد

01734236493

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانال های ارتباطی 

کانال اطلاع رسانی دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول

t.me/AATEFG

کانال آموزش مجازی

t.me/GUVES

 


تعداد بازدید: 2430