دانشکده فنی و مهندسی گرگان

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی :      علی اصغر هزار جریبی

مدرک تحصیلی :                            کاردانی

رشته تحصیلی :                            مدیرت امور فرهنگی

 

 

 شماره های تماس :          9 - 32441003 - 017  داخلی 101

فاکس :                            32430516- 017

ایمیل دانشگاه :                aa.hezar@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 2042