دانشکده فنی و مهندسی گرگان

تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر "امیر بابایی "

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰

-

تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر "امیر بابایی "در زمان تصدی مدیریت گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان.
اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده


تعداد بازدید: 238